Pārlekt uz galveno saturu

Juridiskie resursi

LFA ieteikumi un rekomendācijas

Izveido privātpraksi!

Lai veiksmīgi piereģistrētu ārstniecības iestādi, ir svarīgi sekot Veselības inspekcijas izstrādātajam ārstniecības iestādes reģistrācijas procesam, kurš ir atrodams šeit.

 1. Lai varētu piereģistrēt ārstniecības iestādi ir jābūt Latvijas Republikā reģistrētai uzņēmējdarībai. Sīkāk ar informāciju par uzņēmējdarības formām un to reģistrāciju varat iepazīties Valsts ieņēmuma dienesta mājaslapā sadaļā Privātpersonām --> Pirmie soļi topošajiem uzņēmējiem.
 2. Reģistrējamajai ārstniecības iestādei jāatbilst Ministru kabineta 2009. gada 20. janvāra noteikumos Nr. 60 "Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām" noteiktajām prasībām.
 3. Informācija par vides pieejamības prasībām atrodama Ministru kabineta 2021.gada 1. novembra noteikumos "Ministru kabineta noteikumi Nr. 693". un vadlīnijas ''Vides pieejamības vadlīnijās publiskām būvēm un telpām un publiskaijai ārtelpai'' - lasi šeit.
 4. Lai veiksmīgāk piereģistrētu praksi, ir būtiski aizpildīt pašpārbaudes anketu (pielikumu lejuplādēt šeit), kura atrodama  Veselības inspekcijas mājaslapā sadaļā Pakalpojumi --> Ārstniecības iestāžu un personu reģistrācija --> Ārstniecības iestādes reģistrācija --> Reģistrācijas process.
 5. Lai veiksmīgi izstrādātu higiēniskā un pretepidēmiskā režīma pamatprasībām ārstniecības iestādē jāseko Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) izstrādātajiem ieteikumiem '' Ieteikumi ārstniecības iestāžu higiēniskā un pretepidēmiskā režīma plānu izstrādei'' - lasi šeit, ar kuru var iepazīties SPKC mājaslapā sadaļā Profesionāļiem --> Infekcijas slimību informācija profesionāļiem --> Ieteikumi ārstniecības iestādēm.

Video lekcija ''Fizioterapijas klīnikas veidošana - kas jālasa starp rindiņām'', Līga Līdumniece- Šulce, fizioterapeite.

Kvalitātes kritēriji ambulatora fizioterapijas pakalpojuma dokumentācijai

Izstrādājusi Latvijas Fizioterapeitu asociācijas darba grupa:

 • D.Šmite (RSU RF Rehabilitācijas katedras docente)
 • D.Rozenbergs (sert. FT, FT privātprakse),
 • I.Heize (sert. FT, veselības aprūpes maģistre),
 • I.Miķelsone (sert. FT, veselības aprūpes maģistre, FT privātprakse),
 • E.Legzdiņa (sert. FT, veselības aprūpes maģistre, NRC Vaivari Ambulatorās rehabilitācijas klīnikas vadītāja, LFA valdes locekle),
 • L.Tiesnese (sert. FT, veselības aprūpes maģistre, SIA „Laba prakse” FT, LFA valdes locekle)

 
Kvalitātes kritēriji ir labas prakses nosacījumi fizioterapeitu veiktas darbības dokumentācijai sniedzot ambulatoru pakalpojumu un attiecas uz visiem Latvijas Republikas teritorijā praktizējošiem fizioterapeitiem. 

Ambulators fizioterapijas pakalpojums - fizioterapijas nodarbības, kuras sākas ar fizioterapeita pirmo konsultācija (kas var būt kā vienreizēja konsultācija vai uzsākot ārstēšanu), kas ietver „Pacienta izmeklēšanas, analīzes, slēdziena formulēšanas un ārstēšanas plānošanas fizioterapijā medicīniskās tehnoloģijas” (MT 13-001, MT 13-002, MT 13-003, MT 13-004) ​ un var ietvert kādu no „Pacienta ārstēšanas medicīniskās tehnoloģijas fizioterapijā”, atbilstoši aktuālajai situācijai un izvirzītajiem mērķiem. Pēc pirmās konsultācijas (ja tai sekos ārstēšana) tiek protokolēts: pacienta aktuālā (-ās) (līdz 3) sūdzības un funkcionālie ierobežojumi (ietverot izteiktības vērtējumu), funkcionālās izmeklēšanas slēdziens (t.sk. kontrindikācijas un ārstēšanas mērķi (ietverot laika griezumu, sasniegšanas kritērijus, veidu kā sasniegt), ārstēšanas plāns (ietverot fizioterapijas nodarbību ​biežumu (x/ned), ilgumu (min), atkārtotas izvērtēšanas laiku - vadoties pēc mērķiem, bet ne vēlāk kā pēc piecām nodarbībām ​).

Pakalpojumu sniedz sertificēts fizioterapeits vai fizioterapeits bez sertifikāta sertificēta speciālista uzraudzībā, pielietojot spēkā esošās apstiprinātās fizioterapijas medicīniskās tehnoloģijas, darbojoties saskaņā ar Ārstniecības likumu un Fizioterapeita profesijas standartu.

LEJUPIELĀDĒ ŠEIT!

Attālināta fizioterapijas pakalpojuma sniegšanas kvalitātes kritēriji un rekomendācijas ieviešanai praksē

Dokuments tapis par pamatu ņemot WCPT izstrādātās rekomendācijas attālināta fizioterapijas pakalpojuma nodrošināšanai.

 

Attālināta ārstniecības, arī fizioterapijas, pakalpojumu sniegšana Latvijā līdz šīm bijusi kā viens no iespējamiem terapijas veidiem, par ko tiek runāts un visi esam dzirdējuši, taču praktisko pakalpojuma sniegšanas pusi, mehānismu un struktūru tā arī neesam apzinājuši. Lai saprastu, kas ir attālināts fizioterapijas pakalpojums jeb telerehabilitācija, Pasaules Fizioterapijas konfederācija piedāvā šādu definīciju un pakalpojuma mērķi:

Definīcija: telerehabilitācijas (digitālas prakse) ir termins, ko izmanto, lai aprakstītu veselības aprūpes pakalpojumus, atbalstu un informāciju, kas tiek sniegta attālināti, izmantojot digitālos sakarus un ierīces.
Mērķis: veicināt efektīvu fizioterapijas pakalpojuma sniegšanu, uzlabojot pakalpojuma un informācijas pieejamību, kā arī veselības aprūpes resursu pārvaldību.

Publicētajā ziņojuma WCPT norādā uz attālināta fizioterapijas pakalpojuma (telerehabilitācijas) ieguvumiem gan pakalpojuma saņēmējiem (pacientiem), gan pakalpojuma sniedzējiem (fizioterapeitiem).

LEJUPIELĀDĒ ŠEIT!

Juridiskie resursi

Fizioterapeita profesijas standarts

Fizioterapeita profesijas standarts pieejams šeit!

Normatīvie akti

Ārstniecības likums

Epidemioloģiskās drošības likums

Fizioterapeita profesijas standarts

Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība
(Ministru kabineta noteikumi Nr. 555)

Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība
(Ministru kabineta noteikumi Nr.317)

Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu
(Ministru kabineta noteikumi Nr.268)
Sadaļa fizioterapeits (T 01) un fizioterapeita asistents (T 04)

Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām
(Ministru kabineta noteikumi Nr.60)

Ārstniecības iestāžu medicīniskās un uzskaites dokumentācijas lietvedības kārtība
(Ministru kabineta noteikumi Nr. 265)

Zāļu valsts aģentūra, Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju datu bāze
(Ergoterapijas tehnoloģijas)

Eiropas parlamenta un padomes regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)

Fizisko personu datu apstrādes likums

Biedrību un nodibinājumu likums

Normatīvie regulējumi: Par tehnisko palīglīdzekļu saņemšanu

No 2024.gada 1.janvāra ir spēkā Ministru kabineta 13.07.2023. sēdē “Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumos Nr.265 “Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība” veidlapas Atzinuma tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai noteiktā  redakcija.

Izrakstot tehniskos palīglīdzekļus, aicinām vadīties pēc spēkā esošo MK noteikumu Nr.878 “Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi” aktuālās 2.pielikuma redakcijas.

Atzinums tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai ir derīgs sešus mēnešus no tā sagatavošanas datuma.  

Aktuālā veidlapa tehnisko palīglīdzekļu saņemšanai pieejama šeit!

Papildus norādām, ka no š.g. 1. janvāra ārstniecības iestādēm ir iespēja Atzinumu tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai personai sagatavot (un uzglabāt) elektroniski E- veselības sistēmā. Ja atzinums sagatavots elektroniski E-veselības sistēmā, tad Atzinums tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai papildus papīrā formātā personai nav jāiesniedz VTPC.

Informācija par iesniedzamo dokumentu kopumu tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai pieejama Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centra mājaslapā, sadaļā “Nepieciešamie dokumenti”

Novērtēšanas protokoli

Protokoli

Novērtēšanas protokols grūtniecēm

Novērtēšanas protokols grūtniecēm pielikums

Muguras sāpju pacientiem

Rokas, pleca un plaukstas nespējas novērtēšanas instruments DASH