Pārlekt uz galveno saturu

Fizioterapija pediatrijā

Kontaktinformācija: 
e-pasts: fizio.pediatrija@gmail.com

Par Apakšgrupas biedru var kļūt jebkurš LFA biedrs, aizpildot pieteikšanās anketu.

Pieteikšanās anketa

Apakšgrupas valdes sastāvs:

Valdes priekšsēdētāja: 
Solvita Ķerve ー sertificēta fizioterapeite, Ķerve Solvita ー fizioterapeita privātprakse, Zemgales Veselības centrs  
e-pasts: solvita.kerve@gmail.com

Valdes locekļi: 
Elita Zepa ー sertificēta fizioterapeite, Mg. sc. sal., Bērnu klīniskā universitātes slimnīca, Rehabilitācijas klīnika
e-pasts: elita.fussa@gmail.com

Laura Markovska ー sertificēta fizioterapeite, Mg. sc. sal., Rīgas veselības centrs, Fizioterapijas klīnika "SPARS"
e-pasts: markovska135@gmail.com

Kristīne Karole ー sertificēta fizioterapeite, Dienas aprūpes un rehabilitācijas centrs “Ādažu ūdensroze”
e-pasts: kristine.karole9@gmail.com

Arta Ūdre ー sertificēta fizioterapeite, Bērnu klīniskā universitātes slimnīca, Rehabilitācijas klīnika
e-pasts: arta.gaile@gmail.com

Agnese Krētaine ー sertificēta fizioterapeite, Krētaine Agnese ー fizioterapeita privātprakse 
e-pasts: agnesekr@hotmail.com 

Lāsma Zepa ー sertificēta fizioterapeite, Valmieras veselības centrs 
E-pasts: lasmazepa@gmail.com

Apakšgrupas vīzija: 

katram bērnam Latvijā ir pieejama kvalitatīva, cieņpilna, uz personu vērsta un uz pierādījumiem balstīta fizioterapija.

Apakšgrupas mērķis:

veicināt Latvijas fizioterapeitu kompetenci darbā ar bērniem un viņu piederīgajiem.

Apakšgrupas uzdevumi
 1. veicināt uz pierādījumiem balstītas fizioterapijas pediatrijā attīstību Latvijā;
 2. veicināt informācijas, zināšanu un pieredzes apmaiņu par fizioterapiju pediatrijā gan Latvijas, gan pasaules mērogā;
 3. veicināt izpratni par bērnu veselību fizioterapijas nozarē gan izglītojot sabiedrību, gan sadarbojoties ar profesionāļiem citās ar pediatriju saistītās nozarēs;
 4. organizēt seminārus un kursus par fizioterapiju pediatrijā;
 5. pārstāvēt Apakšgrupas biedru intereses.
Biedru pienākumi
 1. ievērot Apakšgrupas statūtus un valdes lēmumus;
 2. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Apakšgrupas mērķu un uzdevumu īstenošanu;
 3. uzstājoties ar ziņojumu Apakšgrupas rīkotos tālākizglītības pasākumos, ievērot valdes noteiktās prasības ziņojumam un uz pierādījumiem balstītas fizioterapijas principus;
 4. patstāvīgi īstenot pašizglītošanās pasākumus atbilstoši fizioterapijas pediatrijā kontekstam;
 5. piedalīties biedru sapulcēs;
 6. iesaistīties Apakšgrupas darbības popularizēšanā;
 7. demonstrēt koleģialitāti, profesionalitāti, cieņu un dalīties ar savām zināšanām un prasmēm.
Biedru apstiprināšanas kārtība
 1. Apakšgrupā var iestāties fizioterapeiti, fizioterapeitu asistenti un fizioterapijas specialitātes studenti, kas ir LFA biedri;
 2. lai iestātos Apakšgrupā, personai ir jāaizpilda pieteikuma anketa
 3. lēmumu par biedra uzņemšanu apakšgrupā pieņem Apakšgrupas valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā mēneša laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, var ierasties pats pieteicējs un šajā gadījumā valdei jādod pieteicējam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Lēmums pieteicējam tiek paziņots elektroniski mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas;
 4. biedrs var jebkurā laikā izstāties no Apakšgrupas, rakstveidā paziņojot par to valdei;
 5. biedru var izslēgt no Apakšgrupas ar valdes lēmumu, ja: 
  a. biedrs nepilda saistošos valdes lēmumus, savus pienākumu un uzņemtās saistības; 
  b. biedra rīcība kaitē Apakšgrupas darbībai, ir pretrunā ar LFA Ētikas kodeksu un šajos statūtos noteiktajiem biedra pienākumiem;
 6. jautājumu par Apakšgrupas biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu savas rīcības skaidrošanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no Apakšgrupas un šī lēmuma motivācija jāpaziņo elektroniski izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.
Apakšgrupas biedru kopsapulce un lemšanas kārtība
 1. Apakšgrupas biedru kopsapulce ir augstākā Apakšgrupas lēmējinstitūcija;
 2. kārtējā kopsapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā;
 3. ārkārtas biedru sapulce tiek sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Apakšgrupas biedru, norādot sasaukšanas iemeslu;
 4. informācija par kopsapulces sasaukšanu LFA mājaslapā tiek ievietota ne vēlāk kā divas nedēļas pirms tās sasaukšanas;
 5. kopsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem;
 6. ja kopsapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru kopsapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri;
 7. biedru kopsapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, apakšgrupas darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.
Apakšgrupas valdes ievēlēšanas kārtība un valdes struktūra
 1. Apakšgrupas izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no deviņiem valdes locekļiem, kas ir pediatrijā praktizējoši fizioterapeiti;
 2. kandidātus Apakšgrupas valdei izvirza Apakšgrupas biedri: 
  ● kandidātam jābūt Apakšgrupas biedram un klātesošam Biedru sapulcē, kurā notiek valdes apstiprināšana. Ja kandidāts nav klātesošs, viņam ir pienākums iepriekš iesniegt rakstisku iesniegumu biedru sapulcei par savu vēlmi kandidēt; 
  ● valdi jāpārstāv vismaz trīs dažādām  ārstniecības iestādēm/juridiskām personām.
 3. biedru sapulcē klātesošie biedri veic balsojumu par kandidātiem pēc vienkārša balsu vairākuma atklātā balsojumā; 
  ● situācijās, kad uz valdes amatiem kandidē vairāk kā divas personas un vienāds balsu skaits ir vairākiem kandidātiem, kas izšķir to apstiprināšanu valdē, tiek veikts atkārtots balsojums tikai par šiem kandidātiem.
 4. Apakšgrupas valdi ievēl uz četriem gadiem: 
  ● Apakšgrupas biedru kopsapulces balsojuma rezultātu apstiprina LFA valde saskaņā ar Apakšgrupu nolikumu; 
  ● gadījumā, ja LFA valde noraida atsevišķu kandidātu vai visus kandidātus, divu nedēļu laikā kopš LFA valdes lēmuma saņemšanas ir jāsasauc atkārtota Apakšgrupas biedru sapulce, kas apstiprina jaunu kandidātu/-us, kuru/-us virza tālāk apstiprināšanai LFA valdē; 
  - ja valdes darbības laikā kāds no valdes locekļiem vēlas pārtraukt savu darbību valdē: 
  - mēnesi pirms tam nepieciešams iesniegt rakstisku paziņojumu valdes vadītājam par plānoto darbības pārtraukšanu; 
  - Apakšgrupas valde informē LFA un biedrus par gaidāmajām valdes sastāva izmaiņām un aicina biedrus izvirzīt kandidatūras vakancei; 
  - nākamajā kārtējā vai ārkārtas biedru sapulcē biedri atklātās vēlēšanās ar vienkāršu balsu vairākumu apstiprina jaunu valdes locekli.
 5. valdes locekļi no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes darbu;
 6. valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, izņemot jautājumus, kas skar Apakšgrupas valdes sastāvu;
 7. valdes priekšsēdētājs pārstāv Apakšgrupu atsevišķi, bet valdes loceklis kopā ar vienu citu valdes locekli;
 8. valdes locekļiem netiek izmaksāta atlīdzība par darbu apakšgrupas valdē.
Apakšgrupas balsošanas un lēmumu pieņemšanas kārtība
 1. valde lēmumus pieņem iepriekš izziņotas sēdes laikā (t.sk. attālinātas sēdes laikā);
 2. valdes lēmumus apstiprina atklātas balsošanas laikā ar vienkāršu balsu pārsvaru. Ja valdes sēdē piedalās pāra skaita valdes locekļi un balsu sadalījumā nav iespējams vienkāršs balsu vairākums, valdes priekšsēdētājam tiek piešķirtas tiesības balsot ar divām balsīm;
 3. lēmums tiek pieņemts, ja vairāk kā puse no valdes ir balsojusi.