Pārlekt uz galveno saturu

Par mums

 Statūti LFA apakšgrupas izveidei

Apakšgrupas nosaukums: Latvijas Fizioterapeitu asociācijas apakšgrupa “Iegurņa pamatnes veselība fizioterapijā (IPVF)

Par apakšgrupas biedru var kļūt jebkurš LFA biedrs.

E – pasts: ipvfizioterapija@gmail.com 

 

 

Apakšgrupas mērķi un uzdevumi 

1. Veicināt uz pierādījumiem balstītu IPVF attīstību Latvijā.

2. Informācijas un pieredzes apmaiņa ar kolēģiem par aktualitātēm un jaunumiem IPV

3. Veicināt izpratni par iegurņa pamatnes veselību gan izglītojot sabiedrību, gan sadarbojoties ar profesionāļiem dažādās medicīnas un sporta nozarēs.

4. Organizēt seminārus un kursus par iegurņa pamatnes veselību.

5. Sadarbība ar citu valstu kolēģiem un IPV speciālistiem.

6. Aizstāvēt un pārstāvēt apakšgrupas biedru intereses. 

Biedru tiesības un pienākumi 

Tiesības

1. Piedalīties IPVF apakšgrupas pārvaldē.

2. Piedalīties visos IPVF apakšgrupas organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par tās darbību un uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli.

3. Piedalīties IPVF valdes vēlēšanās, kā arī tikt ievēlētam tajā saskaņā ar LFA un IPVF statūtu noteikumiem.

4. Iesniegt priekšlikumus un ierosinājumus IPVF pārvaldes institūcijai, kurai šie jautājumi ir jāizskata.

Pienākumi

1. Ievērot IPVF statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus.

2. Regulāri maksāt biedra naudu noteiktajā apmērā un kārtībā LFA.

3. Ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt IPVF mērķu un uzdevumu realizēšanu, apmeklēt biedru sapulces.

4. Saglabāt konfidencialitāti jautājumos, kur var tikt nodarīts kaitējums IPVF interesēm. 

Apakšgrupas biedru iestāšanās, izstāšanās un izslēgšana 

Pretendentam ir jābūt LFA biedra statusam. Pieteikuma e-pasts par vēlmi būt IPVF apakšgrupas biedra statusā jāsūta uz ipvfizioterapija@gmail.com

o Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Apakšgrupas rakstveidā paziņojot par to valdei.

o Biedru var izslēgt no Apakšgrupas ar valdes lēmumu, ja:

 biedrs vairāk kā sešus mēnešus nav nomaksājis biedra naudu;

 biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;

 biedrs nepilda savus pienākumu un uzņemtās saistības;

 biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto. 

Apakšgrupas biedru kopsapulce un lemšanas kārtība 

1. Apakšgrupas biedru kopsapulce ir augstākā Apakšgrupas lēmējinstitūcija

2. Kārtējā kopsapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā.

3. Ārkārtas biedru sapulce tiek sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Apakšgrupas biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.

4. Kopsapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces ievietojot informāciju LFA mājas lapā.

5. Kopsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.

6. Ja kopsapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru kopsapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.

7. Biedru kopsapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Apakšgrupas darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem. 

Apakšgrupas valdes ievēlēšanas kārtība un valdes struktūra 

1. Apakšgrupas valdes struktūru veido: 5 fizioterapeiti, praktizējoši saistībā ar IPV, no vismaz 3 dažādām ārstniecības iestādēm.

2. Katram biedram ir tiesības pretendēt uz vietu apakšgrupas valdes sastāvā, savu dalību piesakot e-pastā: ipvfizioterapija@gmail.com, kur pretendenta atbilstība valdes sastāvā tiek apstiprināta plānotās sanāksmes laikā un tiek protokolēta.

3. Biedru sapulcē klātesošie biedri veic balsojumu par izvirzītajiem kandidātiem. Valdes locekļi tiek apstiprināti pēc vienkārša balsu vairākuma. Ja vienāds balsu skaits ir vairākiem kandidātiem, kas izšķir to apstiprināšanu valdē, tiek veikts atkārtots balsojums tikai par šiem kandidātiem.

4. Ar vairāk kā puse biedru balsu vairākumu tiek ievēlēts jaunās valdes sastāvs

5. Valdes sastāvs tiek pārvēlēts ik pēc 2 kalendārajiem gadiem.

6. Ja valdes darbības laikā kāds no valdes locekļiem vēlas pārtraukt veikt savus amata pienākumus, nākamajā kārtējā vai ārkārtas biedru sapulcē biedri apstiprina jauno valdes locekli.

7. Valdes locekļi no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes darbu, priekšsēdētāja vietnieku un sekretāru.

8. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā Apakšgrupas biedru kopsapulces kompetencē.

9. Valdes priekšsēdētājs pārstāv Apakšgrupu atsevišķi, bet valdes loceklis kopā ar vienu valdes locekli. 

Balsošanas un lēmumu pieņemšanas kārtība 

Balsošana lēmumu pieņemšanai noris atklāti. Lēmums tiek pieņemts, ja vairāk kā puse no valdes locekļiem ir snieguši apstiprinoši pozitīvu atgriezenisko saiti par attiecīgi pieņemamo lēmumu.

Lēmums tiek pieņemts, ja vairāk kā puse no valdes ir balsojusi. 

 

Pirmās valdes sastāvs:

LFA apakšgrupas valdes priekšsēdētāja:

Egija Kovaļenko

e-pasts: egijakovalenko@gmail.com

LFA apakšgrupas valdes priekšsēdētāja vietniece:

Signe Beķere

e-pasts: bekeresigne@gmail.com

LFA valdes locekļi:

Kristīne Asonova

e-pasts: kristine.asonova@gmail.com

Sarmīte Krastiņa

e-pasts: brinacosta@inbox.lv

Sandra Muša

e-pasts: malinovskasandra@gmail.com 

Liene Grigāne

e-pasts: liene.grigane@gmail.com