Pārlekt uz galveno saturu

Par LFA

Latvijas Fizioterapeitu asociācija ir biedrība, kas apvieno fizioterapijas jomas profesionāļus Latvijā. Biedrībā var iestāties fizioterapeiti, fizioterapijas asistenti un fizioterapijas studiju programmās studējošie.

Latvijas Fizioterapeitu asociācija (LFA) dibināta 1995. gada 6. decembrī. LFA ir lielākā rehabilitācijas profesionāļu organizācija, ar biedru skaitu 1300!

LFA statūti

BIEDRĪBAS

''LATVIJAS FIZIOTERAPEITU ASOCIĀCIJA''
STATŪTI

(redakcija no 2023. gada 4.marta)

 

1. nodaļa. Biedrības nosaukums.

1.1. Biedrības nosaukums ir “Latvijas Fizioterapeitu asociācija” (turpmāk tekstā -Biedrība).

 

2.nodaļa. Biedrības mērķi.

2.1. Biedrības mērķi ir:

2.1.1. veicināt fizioterapijas nozares attīstību, nodrošinot sabiedrībai sniegtās veselības aprūpes kvalitāti Latvijā;

2.1.2. iesaistīties tautas veselības veicināšanā un veselības aprūpes sistēmas darbības uzlabošanā valstī

2.1.3. organizēt zinātniski praktiskos tālākizglītības pasākumus fizioterapeitu profesionālās  kvalifikācijas un kompetenču paaugstināšanai;

2.1.4. reglamentēt, koordinēt un nodrošināt fizioterapeitu un fizioterapeitu asistentu sertifikācijas un resertifikācijas procesu;

2.1.5. uzturēt saiknes starp fizioterapeitiem Latvijā un ārvalstīs;

2.1.6. attīstīt profesionālo sadarbību ar profesionālām organizācijām veselības un sociālās labklājības jomā, ar izglītības iestādēm un pētniecības institūcijām.

2.1.7. aizstāvēt un pārstāvēt Biedrības biedru intereses.

 

3.nodaļa. Biedrības darbības termiņš.

3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

 

4.nodaļa. Biedru iestāšanās. Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana.

4.1. Biedrībā var iestāties fizioterapeiti, fizioterapeitu asistenti un fizioterapijas specialitātes studenti. Fiziskas personas, kuras vēlas kļūt par Biedrības biedru, iesniedz noteiktas formas rakstisku pieteikumu – iesniedzot to elektroniskā formā vai nosūtot pa pastu. Pieteikuma formu nosaka Biedrības valde. Pretendentam jāiemaksā iestāšanās nauda biedru sapulces noteiktajā apmērā.

4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā mēneša laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, var ierasties pats pieteicējs un šajā gadījumā valdei jādod pieteicējam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Lēmums pieteicējam tiek paziņots rakstveidā vai elektroniski mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas. 

4.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.

4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to valdei.

4.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:

4.5.1. biedrs vairāk kā sešus mēnešus nav nomaksājis biedra naudu;

4.5.2. biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;

4.5.3. biedrs nepilda savus pienākumu un uzņemtās saistības;

4.5.4. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.

4.6. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, informējot par to izslēdzamo biedru rakstiski, elektorniskā formā, biedram ir tiesības pievienoties plānotajā LFA valdes sēdē sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

 

5.nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi.

5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:

5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē,

5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;

5.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;

5.1.4. organizēt un piedalīties diskusijās un apspriedēs profesionālo uzdevumu labākai veikšanai;

5.1.5. piedalīties Biedrības organizēto komisiju un darba grupu darbā;

5.1.6. lūgt Biedrības palīdzību profesionālo konfliktu risināšanā;

5.1.7. publicēt savu darbus Biedrības izdevumos;

5.1.8. saņemt materiālu palīdzību no biedrības dibinātiem fondiem vai atsevišķi izsludinātu, biedrības projektu ietvaros.

5.2. Biedrības biedru pienākumi:

5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;

5.2.2. regulāri maksāt biedra naudu;

5.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu;

5.2.4. piedalīties Biedrības darbības popularizēšanā.

5.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šī biedra piekrišana.

 

6.nodaļa. Biedrības struktūrvienības.

6.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības.

6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce.

 

7. nodaļa. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana.

7.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.

7.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedrs var piedalīties biedru sapulcē arī ar pārstāvja starpniecību. Pilnvara piedalīties un balsot biedru sapulcē izdodama rakstveidā. Pilnvaras forma atrodama Biedrības mājas lapā. 

7.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā līdz attiecīgā gada 14. martam.

7.4. Ārkārtas biedru sapulce tiek sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu. 

7.5. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces ievietojot informāciju Biedrības mājas lapā. 

7.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem. 

7.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.

7.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

 

8.nodaļa. Izpildinstitūcija.

8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no septiņiem valdes locekļiem.

8.1.1. Biedrības valdes locekļus apstiprina biedru sapulce uz 4 (četru) gadu termiņu, sākot no ievēlēšanas brīža.

8.1.2. Kandidātus Biedrības valdes locekļu amatam izvirza Biedrības biedri. Lai apstiprinātu Biedrības valdi , jāizvirza vismaz 8.1. punktā minētā skaita kandidāti vai 8.1.5. apakšpunktā minētā gadījumā attiecīgā skaita kandidāti.

8.1.3. Kandidātam jābūt Biedrības biedram un jābūt klātesošam  Biedru sapulcē, kurā notiek valdes apstiprināšana .Ja kandidāts nav klātesošs, tas var iepriekš iesniegt biedru sapulcei iesniegumu par savu piekrišanu kandidēt.

8.1.4. Biedru sapulcē klātesošie biedri veic balsojumu par 8.1.2. apakšpunktā minētā skaita kandidātiem . Valdes locekļi tiek apstiprināti pēc vienkārša balsu vairākuma. Ja vienāds balsu skaits ir vairākiem kandidātiem, kas izšķir to apstiprināšanu valdē, tiek veikts atkārtots balsojums tikai par šiem kandidātiem.

8.1.5. Ja valdes darbības laikā kāds no valdes locekļiem vēlas pārtraukt veikt savus amata pienākumus, nākamajā kārtējā vai ārkārtas biedru sapulcē biedri apstiprina jauno valdes locekli.

8.1.6. Biedru sapulcē, kurā notiek valdes locekļu ievēlešana un apstiprināšana var nomainīties ne vairāk kā 70 % no esošā valdes sastāva.

8.2. Valdes locekļi no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes darbu, un priekšsēdētāja vietnieku.

8.3. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.

8.4. Valdes priekšsēdētājs pārstāv Biedrību atsevišķi, bet valdes loceklis kopā ar vienu valdes locekli.

8.5. Valdes locekļu atlīdzība:

8.5.1. Valdes locekļiem reizi gadā tiek izmaksāta atlīdzība.

8.5.2. Atlīdzības kopējais apjoms uz visu valdi līdz 7 (septiņu) Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto minimālo viena mēneša darba algu apmērā.

8.5.3. Valde atalgojumu sadala savā starpā pēc saviem ieskatiem ar valdes lēmumu.

 

9.nodaļa. Revidents.

9.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru sapulce uz vienu gadu.

9.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.

9.3. Revidents;

9.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

9.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;

9.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;

9.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;

9.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

9.5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.

 

10.nodaļa. Biedru nauda.

10.1. Biedrības biedri maksā biedru naudu, kas ir 30 eiro gadā.

10.1.1. Fizioterapijas studenti maksā 50% no noteiktās biedru naudas. 

10.2. Biedra naudas iemaksa katru gadu jāveic līdz 28. februārim.

 

 

Biedrības „LATVIJAS FIZIOTERAPEITU ASOCIĀCIJA” vārdā:

Biedrības Valdes locekle Līva Tiesnese

Statūti apstiprināti Biedrības „LATVIJAS FIZIOTERAPEITU ASOCIĀCIJA” biedru Kopsapulcē 2023. gada 4.martā, Rīgā, Anniņmuižas bulvārī 26a.

Statūtus lejupielādē šeit!

Darba grupas

Šeit info par aktīvajām darba grupām

LFA struktūrvienības

Apakšgrupas

Apakšgrupu nolikums

Latvijas Fizioterapeitu asociācijas struktūrvienību tālākizglītības pasākumu organizēšanas kārtība