Sertifikācijas komisija

Sertifikācijas komisijas priekšsēdētāja: 

 • Daiga Pulmane

Sertifikācijas komisijas priekšsēdētāja vietnieki:

 • Didzis Rozenbergs 

 • Līna Butāne

Sertifikācijas komisija:

 • Māra Kuļša

 • Māra Kaše - Stūrmane

 • Mareks Osovskis

 • Evita Legzdiņa

 • Mārtiņš Lindmanis

 • Agnese Krētaine

 • Līga Zenfa

 • Liene Glāzere


Ievēlēta LFA biedru kopsapulcē 23.01.2021. Sertifikācijas komisijas sastāvs apstiprināts LĀPPOS 09.02.2021.


Sertifikācijas komisijas sekretāre:

  • Evita Legzdiņa

Par visiem jautājumiem, kas saistīti ar sertifikāciju un resertifikāciju, vērsties pie komisijas sekretāres!!!

Kontaktinformācija:
Evita Legzdiņa
E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
mob. tel.: 29383706

Latvijas Ārstniecības profesionālo organizāciju savienība informē, ka 2020. gada 5. aprīlī ir stājies spēkā ''Likums par iestāžu darbību ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību'' (https://likumi.lv/ta/id/313730-par-valsts-instituciju-darbibu-arkartejas-situacijas-laika-saistiba-ar-covid-19-izplatibu), kura 28. pantā noteikts, ka ''Lai novērstu ārkārtējās situācijas seku ietekmi uz ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu darbību, visu ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu spēkā esošās reģistrācijas vai spēkā esošā sertifikāta termiņš tiek pagarināts par sešiem mēnešiem.''

Ievērojot minēto, visu šobrīd spēkā esošo sertifikātu (neatkarīgi no to izdošanas datuma) derīguma termiņš tiek pagarināts par 6 (sešiem) mēnešiem.
→ Piemēram, tām ārstniecības personām, kurām sertifikāta derīguma termiņš beidzas, 2020.gada 15.jūnijā, tas bez jebkādām ārstniecības personas papildu darbībām automātiski tiks pagarināts par 6 mēnešiem, t.i., tā beigu termiņš būs 2020.gada 15.decembris. Arī tām ārstniecības personām, kurām sertifikāta beigu termiņš ir, piemēram, 2024.gada 15.jūnijs, tas tiks pagarināts par 6 mēnešiem, t.i., līdz 2024.gada 15.decembrim.

!!! Nekas cits visā sertifikācijas procesā netiek mainīts, t.sk., dokumenti resertifikācijai ir jāiesniedz 3 mēnešus pirms derīguma termiņa beigām.

Sertifikācijas komisijas sēdes:

 • 2021. gada 4. marts
 • 2021. gada 18. marts
 • 2021. gada 22. aprīlis

 

Tālākizglītības pasākumu programmas saskaņošana/tālākizglītības punktu piešķiršana:

Organizējot tālākizglītības pasākumu un plānojot par šī pasākuma apmeklēšanu piešķirt dalībniekiem tālākizglītības punktus (TIP), ne vēlāk kā 2 mēnešus pirms plānotā notikuma tālākizglītības pasākuma organizatoram ir jānosūta pieteikums LĀPPOS Sertifikācijas padomei www.lappos.lv 

Lai pieteikums būtu aizpildīts korekti, tam jābūt saskaņotam ar  LFA sertifikācijas komisiju - Daigu Pulmani. Dokumenti par plānoto tālākizglītības pasākumu jānosūta LFA sertifikācijas komisijas priekšsēdētājai Daigai Pulmanei uz e-pastu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Atbildi saņemsiet 10 darba dienu laikā (organizatoram tas ir jāizdara tā, lai 2 mēnešus pirms plānotā pasākuma var iesniegt dokumentus LĀPPOS). 

Pretējā gadījumā LĀPOS Sertifikācijas padomei (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..) ir tiesības atteikt TIP piešķiršanu (MK not. 943). Atbilde par TIP piešķiršanu vai nepiešķiršanu tiks nosūtīta, uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi, pēc LĀPPOS Sertifikācijas padomes sēdes (sēdes notiek katra mēneša pirmajā otrdienā).

 • kursu programmu (norises vieta, laiks, mērķauditorija, saturiskā programma);
 • apmācīttiesīgas ārsniecības personas apliecības kopija (ja tāda ir iegūta)
 • lektora CV un konkrētās metodes apmācīšanas tiesību apliecinoša dokumenta kopija;
 • iesniegums LĀPPOS veidlapa (skat. Word dokumentu šeit).

* MK noteikumi Nr. 943. nosaka, ka par vienu akadēmisko stundu var tikt piešķirts 1 TIP, bet ne vairāk kā 8 TIP dienā.
** Izsniedzot dalībniekiem sertfikātu par tālākizglītības pasākuma apmeklējumu, uz sertifikāta obligāti jānorāda iegūtais LĀPPOS programmas saskaņojuma numurs.
Go to top