Informatīvie materiāli ''Psihiskā veselība un fizioterapija''

Pasaules Veselības organizācija psihisko veselību definē kā labklājības stāvokli, kad indivīds spēj īstenot savu potenciālu, tikt galā ar ikdienas stresu, produktīvi strādāt un dot ieguldījumu sabiedrībā. Laba indivīda un kopējā sabiedrības psihiskā veselība ir būtisks nosacījums stabilas, drošas un labklājīgas sabiedrības veidošanai.

Latvijas Fizioterapeitu asociācija  kopā ar Psihiskās veselības apakšgrupu ir izstrādājuši informatīvu materiālu, apskatot fizioterapijas intervences nozīmi, ietekmi un pielietošanas specifiku depresijas un trauksmes mazināšanā. 

Fiziskās aktivitātes trauksmes mazināšanai (literatūras apskats) - lasi  šeit. 

Fiziskās aktivitātes un treniņi depresijas simptomu mazināšanā (literatūras apskats) - lasi šeit.

Fiziskās aktivitātes un treniņi depresijas simptomu mazināšanā (video lekcija) - klausies šeit.

 

Papildus tika sagatavotas infografikas, kas uzskatāmā un viegli saprotamā veidā atspoguļo fizioterapijas intervences specifiskumu un ietekmi. 
Info grafiki paredzēti plašai izmantošanai, ar tiem varat dalīties elektroniskā vidē un printētā veidā izmantot savās prakses vietās!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fizioterapija psihiskajā veselībā

Latvijas Fizioterapeitu asociācijas apakšgrupa ''Fizioterapija psihiskajā veselībā'' tika dibināta 2011. gada decembrī.

Apakšgrupas vīzija ir:

 • ka ikvienam Latvijas iedzīvotājam ar psihiskās veselības traucējumiem ir pieejama kvalitatīva, uz personu vērsta, uz pierādījumiem balstīta fizioterapija.

Šīs apakšgrupas mērķis ir:

 • attīstīt fizioterapeitu kompetenci un vienotu sabiedrības izpratni par fizioterapijas nozīmi, iespējām un pamatotību cilvēku ar psihiskās veselības traucējumiem aprūpē.

Valdes locekļi:

 • Didzis Rozenbergs – valdes priekšsēdētājs
 • Līva Tiesnese
 • Alise Berga-Kirilova
 • Sandija Bergmane
 • Silva Vilkaste
 • Rūta Gaiļūna

Apakšgrupas e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Blogs: pvft.wordpress.com
Facebook lapa: www.facebook.com/groups/pvfizio

Sporta fizioterapija

Darbības virzieni

Latvijas Fizioterapeitu asociācijas apakšgrupa “Sporta fizioterapija” (LFA SF) tika dibināta 2013.gada 26.janvārī.

Latvijas Fizioterapeitu asociācijas apakšgrupas „Sporta fizioterapija” galvenie darbības virzieni ir sekmēt sporta fizioterapijas attīstību Latvijā, veicināt fizioterapeitu teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu pilnveidošanu darbā ar dažāda līmeņa sportistiem, kas saistīta ar lielām un maksimālām fiziskām un psiholoģiskām slodzēm treniņu procesā, kā arī veselības sportā un ikdienas fiziskajās aktivitātēs. Sporta praksē to realizē fizioterapeits, kurš savā profesionālajā darbībā izmanto jaunākās fizioterapijā pielietojamās metodes un tehnoloģijas kustību balsta sistēmas korekcijai, vienlaicīgi pārzinot attiecīgā sporta veida treniņu teoriju un metodiku un apvienojot zināšanas, iemaņas, prasmes un kompetenci fizioterapijā un attiecīgā sporta veida specifikā, nodrošinot kvalitatīvu fizioterapeita darbību un sekmējot sportisko rezultātu izaugsmi, veselības nodrošināšanu un saglabāšanu.

Lasīt tālāk ...

Vingrojumi, kas piemēroti cilvēkiem ar invaliditāti un traumām

Latviešu valodā pieejama Austrālijā izveidota
fizioterapijas vingrojumu mājaslapa

 

Latvijas Fizioterapeitu asociācijas apakšgrupa ''Traumatoloģija un ortopēdija fizioterapijā'' veikusi Austrālijas kolēģu izstrādātas mājas lapas tulkošanu latviešu valodā.


Paldies, kolēģēm
: Annai Davidovičai, Annijai Ozolai, Evitai Bolei, Gunai Semjonovai, Martai Līgai Rikai, Olgai Daņiļevičai, Rūtai Zīlei, Santai Dreimanei, Zandai Fišerei, par tulkojumu!

Tagad tā brīvi pieejama arī latviešu valodā!

 

https://www.physiotherapyexercises.com/ vietnē pieejami vairāk kā 1000 fizioterapijas vingrojumi, kas piemēroti cilvēkiem ar invaliditāti un traumām. Uzdevumu skaits tiek papildināts un mainīts, balstoties uz jaunākajiem zinātniskajiem pētījumiem 1.

Vietnē, galvenokārt, pieejami vingrojumi, lai uzlabotu spēku, lokanību, kustību apjomu un vispārēju fizisko sagatavotību. Priekšplānā izvirzot vingrojumus, kurus pacients var veikt pats patstāvīgi, bez fizioterapeita vai aprūpētāja palīdzības.


Šīs vietnes mērķi:

 1. Nodrošināt bezmaksas izglītojošus resursus. Šī vietne sniedz iespēju smelties idejas praksē.
 2. Apkopo pieredzējušu fizioterapeitu ārstēšanas stratēģiju un metodes.
 3. Nodrošina līdzekļus, ar kuru palīdzību var dokumentēt izstrādātas ārstēšanas un apmācību idejas.
 4. Piedāvā fizioterapeitiem un citiem funkcionālajiem speciālistiem vienkāršu veidu, kā sastādīt personalizētas vingrojumu programmas saviem klientiem/pacientiem.


Kā norāda Lambert et al., pacienti, ar muskuloskeletālās sistēmas patoloģijām, labāk ievēro patstāvīgu mājas vingrojumu rutīnu, ja vingrojumi izstrādāti https://www.physiotherapyexercises.com/ aplikācijā un tiek sniegta atgriezeniskā saite, salīdzinot ar papīra formāta izdales materiāliem (Lambert et al., 2017)2


Lai iepazītos ar vietnes sniegtajām iespējām:

 1. Atver mājas lapu: https://www.physiotherapyexercises.com/;
 2. Labajā augšējā stūrī veic valodas maiņu, spiežot: LATVIAN;
 3. Izveido programmu: “Meklēt un izvēlēties vingrojumus Jūsu klientam”;
 4. Atlasi uzdevumus pēc atlases kritērijiem un aprakstiem;
 5. Spied: Izvēlēto vingrojumu gala versija: un nosūti pacientam/klientam izveidoto gala versiju. 
 6. Veido programmu arhīvus, veidojot savu lietotājkontu vai lieto programmu bez ielogošanās.


Sīkāku informāciju iespējams atrast: https://www.physiotherapyexercises.com/?Lang=Latvian


1
  Flynn, Allyson. "Media: Home exercise programs made effortless using the PhysioTherapy eXercises patient app." Journal of physiotherapy 64.2 (2018): 134-135.
2 Lambert, Tara E., et al. "An app with remote support achieves better adherence to home exercise programs than paper handouts in people with musculoskeletal conditions: a randomised trial." Journal of physiotherapy 63.3 (2017): 161-167.

Traumatoloģija un ortopēdija fizioterapijā

Apakšgrupas mērķi un uzdevumi

 1. Veicināt uz pierādījumiem balstītas fizioterapijas traumatoloģijā un ortopēdijā attīstību Latvijā.
 2. Informācijas un pieredzes apmaiņa par aktualitātēm un jaunumiem traumatoloģijas un ortopēdijas fizioterapijā.
 3. Sporta un izpildītājmākslinieku traumu prevencijas aktualizēšana un izglītojošu pasākumu rīkošana.
 4. Informāciju un viedo tehnoloģiju pielietošanas veicināšana traumatoloģijas un ortopēdijas nozares rehabilitācijā.
 5. Sadarbība ar Pasaules Fizioterapeitu Konfederācijas (WCPT) Internacionālās Manuālās Terapijas Ortopēdijā Federācijas apakšgrupu (IFOMPT). 
 6. Organizēt seminārus un kursus traumatoloģijas un ortopēdijas fizioterapijas nozarē.

Biedru tiesības un pienākumi

Tiesības

 1. Piedalīties Traumatoloģija un ortopēdija fizioterapijā (TOF) apakšgrupas pārvaldē.
 2. Piedalīties visos TOF apakšgrupas organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par tās darbību un uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli.
 3. Piedalīties TOF valdes vēlēšanās, kā arī tikt ievēlētam tajā saskaņā ar Latvijas Fizioterapeitu asociācijas (LFA) un TOF statūtu noteikumiem.
 4. Iesniegt priekšlikumus un ierosinājumus TOF pārvaldes institūcijai, kurai šie jautājumi ir jāizskata.

Pienākumi

 1. Ievērot TOF statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus.
 2. Regulāri maksāt biedra naudu noteiktajā apmērā un kārtībā LFA.
 3. Ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt TOF mērķu un uzdevumu realizēšanu, apmeklēt biedru sapulces.
 4. Saglabāt konfidencialitāti jautājumos, kur var tikt nodarīts kaitējums TOF interesēm.

 Biedru apstiprināšanas kārtība

Pretendentam ir jābūt LFA biedra statusam. Pieteikuma e-pasts par vēlmi būt TOF apakšgrupas biedra statusā jāsūta uz e-pastu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Apakšgrupas valdes ievēlēšanas kārtība un valdes struktūra

Apakšgrupas valdes struktūru veido: 5 fizioterapeiti, praktizējoši traumatoloģijas un ortopēdijas nozarē, no vismaz 3 dažādām ārstniecības iestādēm. Valdes sastāvs tiek pārvēlēts ik pēc 2 kalendārajiem gadiem. Ar vairāk kā puse biedru balsu vairākumu tiek ievēlēts jaunās valdes sastāvs. Balsojums noris atklāti. Katram biedram ir tiesības pretendēt uz vietu apakšgrupas valdes sastāvā, savu dalību piesakot e-pastā This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., kur pretendenta atbilstība valdes sastāvā tiek apstiprināta plānotās sanāksmes laikā un tiek protokolēta.

Balsošanas un lēmumu pieņemšanas kārtība

Balsošana lēmumu pieņemšanai noris atklāti. Lēmums tiek pieņemts, ja vairāk kā puse no valdes locekļiem ir snieguši apstiprinoši pozitīvu atgriezenisko saiti par attiecīgi pieņemamo lēmumu.

Lēmums tiek pieņemts, ja vairāk kā puse no valdes ir balsojusi.


Apakšgrupas “Traumatoloģija un ortopēdija fizioterapijā” apstiprināmās pirmās valdes sastāvs:

TOF valdes priekšsēdētāja:
Elīna Bergmane 
e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


TOF valdes priekšsēdētāja vietniece:
Santa Dreimane 
e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


TOF valdes locekļi:
Valērijs Kņaževs
e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Linda Lancere 
e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Linda Līce
e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kristīne Siričenko
e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


TOF valdes sekretāre:
Anna Januškeviča 
e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Informatīvie materiāli un vadlīnijas ''Skriešanas uzsākšanai pēcdzemdību periodā''

 

Autori: Tom Goom, Gráinne Donnelly and Emma Brockwell.
Publicēts: 2019. gada martā.
Oficiāli apstiprināts: The Association of Chartered Physiotherapists in Sports and Exercise Medicine

Vadlīnijas medicīnas, veselības un fitnesa profesionāļiem ''Skriešanas atsākšana pēcdzemdību periodā'' - lejuplādē šeit.

Iegurņa pamatnes veselība fizioterapijā

Apakšgrupas mērķi un uzdevumi

 1. Veicināt uz pierādījumiem balstītu Iegurņa pamatnes veselība fizioterapijā (IPVF) attīstību Latvijā.
 2. Informācijas un pieredzes apmaiņa ar kolēģiem par aktualitātēm un jaunumiem IPV. 
 3. Veicināt izpratni par iegurņa pamatnes veselību gan izglītojot sabiedrību, gan sadarbojoties ar profesionāļiem dažādās medicīnas un sporta nozarēs.
 4. Organizēt seminārus un kursus par iegurņa pamatnes veselību.
 5. Sadarbība ar citu valstu kolēģiem un IPV speciālistiem.
 6. Aizstāvēt un pārstāvēt apakšgrupas biedru intereses.

Biedru apstiprināšanas kārtība

Pretendentam ir jābūt LFA biedra statusam. Pieteikuma e-pasts par vēlmi būt IPVF apakšgrupas biedra statusā jāsūta uz This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

LFA apakšgrupas ''Iegurņa pamatnes veselība fizioterapijā'' statūti.


Apakšgrupas ''Iegurņa pamatnes veselība fizioterapijā'' pirmās valdes sastāvs:

IPVF valdes priekšsēdētāja:
Egija Kovaļenko 
e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


IPVF valdes priekšsēdētāja vietniece:
Signe Beķere 
e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


IPVF valdes locekļi:
Kristīne Asonova 
e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sarmīte Krastiņa 
e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sandra Muša
e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Apakšgrupas e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Apakšgrupu nolikums

Latvijas Fizioterapeitu asociācijas valde 2019. gada 5. augustā apstiprināja ''Apakšgrupu nolikumu'', lasi to šeit!!

Go to top