LFA struktūra

Valde

LFA Valdes priekšsēdētāja:

Līva Tiesnese
e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
mob.: +371 26231932

Lasīt tālāk ...

Sertifikācijas komisija

Sertifikācijas komisijas priekšsēdētāja: 

 • Daiga Pulmane

Sertifikācijas komisijas priekšsēdētāja vietnieki:

 • Didzis Rozenbergs 

 • Līna Butāne

Sertifikācijas komisija:

 • Māra Kuļša

 • Māra Kaše - Stūrmane

 • Mareks Osovskis

 • Evita Legzdiņa

 • Mārtiņš Lindmanis

 • Agnese Krētaine

 • Līga Zenfa

 • Liene Glāzere


Ievēlēta LFA biedru kopsapulcē 23.01.2021. Sertifikācijas komisijas sastāvs apstiprināts LĀPPOS 09.02.2021.


Sertifikācijas komisijas sekretāre:

  • Evita Legzdiņa

Par visiem jautājumiem, kas saistīti ar sertifikāciju un resertifikāciju, vērsties pie komisijas sekretāres!!!

Kontaktinformācija:
Evita Legzdiņa
E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
mob. tel.: 29383706

Latvijas Ārstniecības profesionālo organizāciju savienība informē, ka 2020. gada 5. aprīlī ir stājies spēkā ''Likums par iestāžu darbību ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību'' (https://likumi.lv/ta/id/313730-par-valsts-instituciju-darbibu-arkartejas-situacijas-laika-saistiba-ar-covid-19-izplatibu), kura 28. pantā noteikts, ka ''Lai novērstu ārkārtējās situācijas seku ietekmi uz ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu darbību, visu ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu spēkā esošās reģistrācijas vai spēkā esošā sertifikāta termiņš tiek pagarināts par sešiem mēnešiem.''

Ievērojot minēto, visu šobrīd spēkā esošo sertifikātu (neatkarīgi no to izdošanas datuma) derīguma termiņš tiek pagarināts par 6 (sešiem) mēnešiem.
→ Piemēram, tām ārstniecības personām, kurām sertifikāta derīguma termiņš beidzas, 2020.gada 15.jūnijā, tas bez jebkādām ārstniecības personas papildu darbībām automātiski tiks pagarināts par 6 mēnešiem, t.i., tā beigu termiņš būs 2020.gada 15.decembris. Arī tām ārstniecības personām, kurām sertifikāta beigu termiņš ir, piemēram, 2024.gada 15.jūnijs, tas tiks pagarināts par 6 mēnešiem, t.i., līdz 2024.gada 15.decembrim.

!!! Nekas cits visā sertifikācijas procesā netiek mainīts, t.sk., dokumenti resertifikācijai ir jāiesniedz 3 mēnešus pirms derīguma termiņa beigām.

Sertifikācijas komisijas sēdes:

 • 2021. gada 4. marts
 • 2021. gada 18. marts
 • 2021. gada 22. aprīlis

 

Tālākizglītības pasākumu programmas saskaņošana/tālākizglītības punktu piešķiršana:

Organizējot tālākizglītības pasākumu un plānojot par šī pasākuma apmeklēšanu piešķirt dalībniekiem tālākizglītības punktus (TIP), ne vēlāk kā 2 mēnešus pirms plānotā notikuma tālākizglītības pasākuma organizatoram ir jānosūta pieteikums LĀPPOS Sertifikācijas padomei www.lappos.lv 

Lai pieteikums būtu aizpildīts korekti, tam jābūt saskaņotam ar  LFA sertifikācijas komisiju - Daigu Pulmani. Dokumenti par plānoto tālākizglītības pasākumu jānosūta LFA sertifikācijas komisijas priekšsēdētājai Daigai Pulmanei uz e-pastu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Atbildi saņemsiet 10 darba dienu laikā (organizatoram tas ir jāizdara tā, lai 2 mēnešus pirms plānotā pasākuma var iesniegt dokumentus LĀPPOS). 

Pretējā gadījumā LĀPOS Sertifikācijas padomei (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..) ir tiesības atteikt TIP piešķiršanu (MK not. 943). Atbilde par TIP piešķiršanu vai nepiešķiršanu tiks nosūtīta, uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi, pēc LĀPPOS Sertifikācijas padomes sēdes (sēdes notiek katra mēneša pirmajā otrdienā).

 • kursu programmu (norises vieta, laiks, mērķauditorija, saturiskā programma);
 • apmācīttiesīgas ārsniecības personas apliecības kopija (ja tāda ir iegūta)
 • lektora CV un konkrētās metodes apmācīšanas tiesību apliecinoša dokumenta kopija;
 • iesniegums LĀPPOS veidlapa (skat. Word dokumentu šeit).

* MK noteikumi Nr. 943. nosaka, ka par vienu akadēmisko stundu var tikt piešķirts 1 TIP, bet ne vairāk kā 8 TIP dienā.
** Izsniedzot dalībniekiem sertfikātu par tālākizglītības pasākuma apmeklējumu, uz sertifikāta obligāti jānorāda iegūtais LĀPPOS programmas saskaņojuma numurs.

Ētikas komiteja

Ētikas komitejas sastāvs:

 • Liene Leske - priekšsēdētāja
  Izglītība:
  2001.g. Latvijas Medicīnas akadēmija/Rīgas Stradiņa universitāte, bakalaura grāds veselības aprūpē, fizioterapeita kvalifikācija
  2010.g. Rīgas Stradiņa universitāte, veselības zinātņu maģistra grāds veselības aprūpē
  Darba pieredze:
  1999. - 2010.g. fizioterapeita asistents un vēlāk fizioterapeite Paula Stradiņa KUS ''Fizikālās medicīnas un rehabilitācijas nodaļa''
  2009.g. līdz šim brīdim kā individuālais komersants savā praksē SIA ''Concordia LL'' 
  2011.g. - līdz šim brīdim vada un strādā fizioterapeitu praksē SIA ''Concordia LL''
  2017.g. - līdz šim brīdim fizioterapeite Latvijas orientēšanās izlasē
  2020.g. - līdz šim brīdim Rīgas Stradiņa universitātes, Tālākizglītības fakultātes, Rezidentūras programmas ''Algoloģija'' pasniedzēja
 • Zane Rožkalne - priekšsēdētājas vietniece
  Izglītība:
  2012.g. Rīgas Stradiņa universitāte, bakalaura grāds veselības aprūpē, fizioterapeita kvalifikācija
  2015.g. Rīgas Stradiņa universitāte, veselības zinātņu maģistra grāds veselības aprūpē
  2016.g. – līdz šim brīdim Rīgas Stradiņa universitāte, zinātniskā grāda pretendente (medicīnas zinātņu doktors)
  Darba pieredze:
  2012.g. - 2019.g. fizioterapeite VSIA ''Bērnu Klīniskā Universitātes slimnīca'', Rehabilitācijas klīnika,
  2019.g. - līdz šim brīdim fizioterapeite "Rožkalne Zane – fizioterapeita prakse"
  2019.g. - līdz šim brīdim fizioterapeite veselības centrā "Vivendi"
  2019.g. - līdz šim brīdim vieslektore, studiju un bakalaura darbu vadītāja Daugavpils Universitātē, studiju programmā "Fizioterapija"

 • Kristīne Sekace
  Izglītība:
  2003.g. Latvijas Sporta Pedagoģijas akadēmija, bakalaura grāds sporta zinātnē, fizioterapeita kvalifikācija
  Darba pieredze:
  2004.g. - 2012.g. fizioterapeits medicīnas sabiedrībā ''ARS''
  2007.g. -  2008.g. fizioterapeits veselības centrā “Audemus”.
  2012.g. - līdz šim brīdim fizioterapeite un vadītāja fizioterapijas praksē ''Kustību telpa''

 • Guntis Osis

 • Ņikita Horoševs
  Izglītība:
  Rīgas Stradiņa universitāte, bakalaura grāds veselības aprūpē, fizioterapeita kvalifikācija 
  2019.g. Rīgas Stradiņa universitāte, veselības zinātņu maģistra grāds veselības aprūpē
  Darba pieredze:
  2016.g. - līdz šim brīdim fizioterapeits NRC ''Vaivari'' ortopēdijas (muskuloskeletālā) nodaļā
  2019. g - līdz šim brīdim stundu pasniedzējs Rīgas Stradiņa universitātē

 • Rūta Kalnmeiere
  Izglītība:
  2015.g. Latvijas Sporta Pedagoģijas akadēmija, bakalaura grāds veselības aprūpē, fizioterapeita kvalifikācija
  2019.g.g. Rīgas Stradiņa universitāte, uzsāktas maģistratūras studijas programmā "Sabiedrības veselība"
  Darba pieredze:
  2015. -2016.g. fizioterapeits Haapsalu Neurological Rehabilitation Centre  
  2016.g. - līdz šim brīdim fizioterapeits NRC "Vaivari" Spinālo pacientu rehabilitācijas nodaļā 
  2019.g. līdz šim brīdim vecākais fizioterapeits NRC "Vaivari" spinālo pacientu rehabilitācijas nodaļā 


Ētikas komiteja savu darbu sāk 2020. gada 9. maijā. Tās sastāvā ir 6 LFA biedri un galvenais uzdevums ir pārraudzīt un kontrolēt ar ētiku saistītus jautājumus Latvijas fizioterapeitu darbībā.

Ētikas komitejas pilnvaras: 

 1. LFA Ētikas komiteja var izskatīt, ievērojot konfidencialitāti, jebkuru fiziskās vai juridiskās personas iesniegumu un sūdzību ar medicīnas ētiku saistītajos jautājumos, kas attiecas uz Latvijā praktizējošu fizioterapeitu darbību un ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju izmantošanu, un rezultātus paziņot ieinteresētajām personām.
 2. LFA Ētikas komiteja izskata iesniegumus par profesionālu vai deontoloģisku strīdu, kur iesaistīts fizioterapeits, ja domstarpību iemesls ir nekorekta rīcība, kuras dēļ celta neslava vai nepamatoti cietis medicīniskās iestādes vai arī valsts mediķu profesionālais prestižs.
 3. Ētikas komiteja var izskatīt publikācijas vai paziņojumus un pieņemt lēmumus par deontoloģijas principu ievērošanu šajās publikācijās.
 4. Ētikas komiteja var izskatīt iesniegumus un sniegt savu atzinumu pētījumu veikšanai fizioterapijas nozarē.
 5. Ētikas komiteja var izskatīt ētiskos jautājumus saistībā ar jaunām medicīniskajām tehnoloģijām un pieņemt lēmumus par ētisko principu ievērošanu šajās tehnoloģijās.
 6. Ētikas komiteja var sniegt LFA biedriem konsultācijas un ieteikumus ar medicīnas ētiku saistītajos jautājumos, kā arī konsultēt medicīnas ētikas jomā pieņemto normatīvo aktu piemērošanas jautājumos.

LFA ētikas komitejas nolikumu lasi šeit!

Ētikas kodekss - lejuplādē šeit!

Ētikas komitejas darbība - lejuplādē šeit!

Iesniegums pētījuma uzsākšanai LFA ētikas komitejai - lejuplādē šeit!

Apliecinājums LFA ētikas komitejai - lejuplādē šeit!


Ētikas komitejas sēžu protokoli:

Sadarbības partneriem

LFA valde 2016. gada 12. janvāra sēdē vienojās ar š.g. 13. janvāri noteikt komisijas maksu par tālākizglītības kursu sludinājumiem, kuru dalības maksa pārsniedz 70€. 

Komisijas maksa 30€ apmērā nodrošinās vienreizēju sludinājuma publicēšanu LFA mājas lapā un sociālajos tīklos.

Go to top