Biedru reģistrācija

Reģistrācija par LFA biedru

Biedrībā var iestāties fizioterapeiti, fizioterapeitu asistenti un fizioterapijas specialitātes studenti. Fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, kura vēlas kļūt par Biedrības biedru, iesniedz noteiktas formas rakstisku pieteikumu – iesniedzot to elektroniskā formā vai nosūtot pa pastu.

(LFA Statūtu 4.1.punkts)

Informācija par LFA biedru naudu

♦ Pēc LFA statūtiem biedru naudas apmērs ir 30 € gadāfizioterapijas studentiem - 15 € gadā.
♦ 
Biedru naudas iemaksu par katru gadu jāveic līdz 28. februārim.
♦ Jaunajiem biedriem un arī tiem kuri atkārtoti reģistrējas pēc izslēgšanas LFA papildus jāiemaksā VIENREIZĒJA iestāšanas maksa 10 €

Maksājot LFA biedru naudu, lūdzam maksājuma uzdevumā norādīt sekojošu tekstu:
LFA biedru naudas maksājums, Vārds, Uzvārds, Gads par kuru tiek maksāta biedru nauda. Studentiem papildus jānorāda arī studenta apliecības numurs.
Piem. LFA Biedra naudas maksājums, Liene Bērziņa, 2020

LFA rekvizīti:

Latvijas Fizioterapeitu asociācija,
Reģ. Nr. 40008011680
SEB banka
Kods: UNLALV2X
Konta nr.: LV68UNLA0034102263100

Lasīt tālāk ...

Biedru reģistrs

Visā Eiropas Savienībā, tātad arī Latvijā, 2018. gada 25. maijā stājas spēkā ''Vispārīgās datu aizsardzības regula'', kas ievieš jaunus nosacījumus personas datu aizsardzībā. Šā likuma mērķis ir aizsargāt fizisko personu pamattiesības un brīvības, it īpaši privātās dzīves neaizskaramību, attiecībā uz fiziskās personas datu apstrādi (''Fizisko personu datu aizsardzības likums'' - lasi šeit). 

Turpmāk, lai saņemtu informāciju saistībā ar biedru naudas apmaksu un citiem ar to saistošajiem jautājumiem, vērsties rakstiskā veidā Latvijas Fizioterapeitu asociācijā uz e-pastu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Reģistrēto biedru datu atjaunošana

Informācija par LFA biedru naudu

♦ Pēc LFA statūtiem biedru naudas apmērs ir 30 € gadāfizioterapijas studentiem - 15 € gadā.
♦ 
Biedru naudas iemaksu par katru gadu jāveic līdz 28. februārim.

Esošajiem LFA biedriem

Ja ir radušās izmaņas Jūsu iepriekš iesūtītajos datos, lūdzam aizpildīt LFA biedru datu atjaunošanas karti:

Lasīt tālāk ...
Go to top