Vispasaules fizioterapijas diena 2014. gada 8. septembris

Ievads

Latvijas Fizioterapeitu asociācija, jau sesto gadu 8. septembrī Latvijā organizēja Vispasaules Fizioterapijas dienu. Tās ietvaros visā valstī tika organizētas bezmaksas fizioterapijas meistarklases biroju un iestāžu darbiniekiem viņu darba vietās. Fizioterapijas meistarklases  iestādēs un birojos pēc iepriekšēja pieraksta tika sniegtas vairākās Latvijas pilsētās: Vidzemē –  10 pilsētās, Kurzemē – 4 , Latgalē – 3 un Zemgalē – 2 pilsētās. Informācija par iespēju savā uzņēmumā aicināt profesionālu un zinošu fizioterapeitu  tika ievietota dažādās interneta vietnēs un radio.

Lai gūtu plašāku priekšstatu par fizioterapijas dienas norisi, 2014. gadā LFA valde izveidoja aptaujas anketu. Anketa sastāv no divpadsmit jautājumiem uz kuriem atbildes sniedza Vispasules fizioterapijas dienā iesaistītie fizioterapeiti. Anketā tika pievienots arī jautājums par ierosinājumiem turpmākai Vispasules fizioterapijas dienas pasākumu organizēšanai. Ierosinājumi tika apkopoti un iesniegti LFA valdei. Anketa dod iespēju analizēt fizioterapeitu un Latvijas uzņēmumu aktivitāti.

Šogad tika iesūtītas 77 anketas, par derīgām tika uzskatītas 69. Šī gada fizioterapijas dienas pasākumos dalību pieteica 47, bet anketas iesniedza 34 iestādes. Kā iemeslu varētu minēt, ka kādai fizioterapijas iestādei uz meistarklasēm nepieteicās neviens uzņēmums, kā arī daļa iesaistīto fizioterapeitu savus iegūtos datus neievadīja sistēmā. LFA organizētajās meistarklasēs 2014. gadā piedalījās par 5 iestādēm vairāk (n=47) nekā 2013. gadā (n=42)

 

Anketu analīze

Pēc iesūtītajiem datiem Vispasaules fizioterapijas dienas meistaklases no 34 iestādēm, tajā skaitā no pašnodarbinātām personām, vadīja 105 fizioterapeiti. Visplašāk tika pārstāvētas KRC ‘’Jaunķemeri’’ – 11 fizioterapeiti, SIA ‘’Jelgavas poliklīnika  - 10, SIA ''Vidzemes slimnīca'' Valmiera – 8, SIA "Kuldīgas slimnīca'' un SIA ''Liepājas Reģionālā slimnīca'' – 7, SIA "Limbažu slimnīca" unV/C "Baltezers" – 6 fizioterapijas speciālisti (skat. 1. grafiku). Pārējās iestādes pārstāvēja 1 – 3 fizioterapijas speciālistu.  

1. grafiks. Iesaistīto fizioterapeitu sakaits Vispasaules fizioterapijas dienas aktivitātēs

Kopumā no fizioterapeitiem saņēmām datus par 69 uzņēmumiem/birojiem un cita veida iestādēm, kuras aicināja speciālistus, lai vairāk uzzinātu par to, kā uzlabot un saglabāt darbinieku veselības stāvokli. Fizioterapeitu meistarklasēs piedalījās 1846 personas. No visiem fizioterpijas meistarklašu dalībniekiem 810 iepriekš bija apmeklējuši fizioterapeitu, bet 856 šī bija pirmā tikšanās, par 180 personām  informācijas nav. Visplašāk pārstāvēta bija DNB bankas– 600 darbinieku. (Jāņem gan vērā, ka šie dati var būt neprecīzi — informāciju par darbinieku skaitu sniedza DNB, balstoties uz fizioterapeitu apmeklēto nodaļu darbinieku skaitu. Iespējams, brīdī, kad nodaļu apmeklēja fizioterapeits, visi darbinieki neatradās uz vietas) Ekonomikas ministrijā ar fizioterapeitu tikās 80 darbinieki, Latvenergo (Pulkveža Brieža iela 12, Rīga) – 60, SIA ‘’Pillar’’, kas nodarbojas ar nekustamajiem īpašumiem – 55 cilvēki (skat. 1. grafiku) .

Analizējot kopainu, vienā iestādē – 600 cilvēku, 1 iestādē - piedalījās 80 cilvēki, 4 iestādēs/uzņēmumos 50 – 60 darbinieku, divās iestādēs katrā pa 32 un 45 cilvēkiem, 16 iestādēs no 20 - 30 darbiniekiem, 26 iestādēs no 10 - 19 personas un 18 ietādēs no 1 - 9 darbiniekiem piedalījās fizioterapeitu meistarklasēs (vidēji no katra uzņēmuma/iestādes 27 personas). 

2. grafiks. Iesaistīto darbinieku skaits Vispasaules fizioterapijas dienas meistarklasēs

Patiess prieks, ka organizāciju sarakstā ir ne tikai privātā sektora uzņēmumi, bet arī valsts un izglītības iestādes, kā piemēram Ekonomikas ministrija (80 darbinieki), Rīgas bāriņtiesa (50 darbinieki), Valmieras pilsētas pašvaldība (30 darbinieki), Āgenskalna sākumskola (16 darbinieki) un citas valsts vai pašvaldību iestādes. Apskatot iestāžu darbības sfēras vissvairāk pārstāvēti biroji – 35 (51%), izglītības iestādes tikai – 8 (12%), ražošanas uzņēmumi – 4 (6%), viens veikals, kas sastāda 1 % no visām sfērām un 21 jeb 30% tika norādīts cits variants (skat. 3. garfiku). Sadaļā „cits variants” 8 gadījumos  fizioterapeiti atzīmēja medicīnas vai sociālās aprūpes iestādi.  

3. grafiks. Vispasaules fizioterapijas dienas iestāžu darbības sfēra

Protams, daudziem interesē arī fakts, par to kāda ir šo iestāžu darbības specifika. Analizējot iegūtos datus, sēdošs darbs bija 50 iestādēs, fiziski smags darbs 2 un cits variants 17 iestādēs  (skat. 4. garfiku).

 4. grafiks. Vispasaules fizioterapijas dienas iestāžu darbības specifika

Sadaļā cits variants (n=17 (25%))  fizioterapeiti atzīmēja, ka darba specifika ir dažāda – sēdošs un fiziski smags darbs vai darbs stāvus.

Interesi radīja fizioterapeitu ierakstītās atbildes par darbinieku atsaucību un līdzdalību piedāvātajās aktivitātēs. 99% uzņēmumu/iestādes darbinieku bija atsaucīgi un aktīvi piedalījās viņiem piedāvātajās aktivitātēs. Liela daļa fizioterapeitu atzīmēja, ka darbinieki uzdeva daudz jautājumus, tas liecina, ka šādas aktvitātes ir ļoti nozīmīgas un svarīgas ikvienam no mums. Fizioterapijas meistarklases iestāžu darbiniekiem deva jaunas zināšanas par to, kā uzturēt un sagalabāt savu veselību un, protams, arī pieredzi pašiem fizioterapeitiem. 

Vēlos pateikties Latvijas Fizioterapeitu asociācijai un fizioterapeitiem par aktīvu dalību 2014. gada Vispasules fizioterapijas dienas organizēšanā un aktivitātēs.

 

Rakstu sagatavoja: Liene Glāzere

Go to top