Vispasaules fizioterapijas diena 2012. gada 8. septembris

8. septembris Vispasaules Fizioterapijas diena Latvijā

Kopsavilkums

Gadu no gada turpina pieaugt Vispasaules Fizioterapeitu dienas laikā apkopoto anketu skaits, šogad apkopotas 274 anketas.
Datu analīze rāda, ka:

  • Procentuāli audzis respondentu vīriešu īpatsvars (no 23,7% 2011. gadā līdz 31,8% šogad);
  • Samazinājies pacientu vidējais vecums galvenokārt pateicoties bērnu līdz 1 gada vecumam īpatsvara pieaugumam;
  • Samazinājies pacientu īpatsvars, kuriem Vispasaules Fizioterapeitu diena bija pirmais fizioterapeita apmeklējums;
  • Visbiežāk konstatētā problēma — stājas izmaiņas (204 gadījumi).

Ievads

Latvijas Fizioterapeitu asociācija, jau ceturto gadu 8. septembrī Latvijā organizēja Vispasaules Fizioterapijas dienu. Tās ietvaros visā Latvijā ikviens bez maksas varēja saņemt fizioterapeita konsultāciju. Bezmaksas fizioterapeita konsultācijas pēc iepriekšēja pieraksta tika sniegtas Vidzemē – 12 pilsētās, Kurzemē – 3, Latgalē – 3 un Zemgalē – 1 pilsētā. Informācija par iespēju saņemt konsultāciju tika ievietota dažādās interneta vietnēs, vairākos preses izdevumos un radio.

Lai gūtu plašāku priekšstatu par pacientiem, kas vērsās pie speciālistiem, un viņu veselības problēmām, 2009. gadā tika izveidota aptaujas anketa. Anketa sastāv no pieciem jautājumiem, uz četriem no kuriem atbildēja pacients, bet uz vienu — fizioterapeits. Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem pēc LFA lūguma anketa tika papildināta ar jautājumu par ierosinājumiem veiksmīgai Vispasaules fizioterapijas dienas norisei 2013. gadā. Ierosinājumi tika apkopoti un nodoti LFA valdei. Anketa dod iespēju analizēt ne tikai šīgada akcijas dalībniekus, bet arī salīdzināt ar iepriekšējo gadu rezultātiem.
Šogad tika apkopotas 274 anketas, 2011. gadā — 237 anketas, 2010. gadā — 197 anketas, bet 2009. gadā — 114 anketas. Šī gada Fizioterapijas dienas pasākumos piedalījās 43 iestādes, bet anketas iesniedza 33 iestādes, kas ir par sešām vairāk nekā 2011. gadā.


Attēls Nr. 1

Anketu analīze

Tāpat kā iepriekšējos gados, arī šogad plašāka atsaucība vērojama sieviešu vidū – no 274 pacientiem 187 bija daiļā dzimuma pārstāve (tas ir 68,2 %) un 87 vīrietis (31,8%). Taču, salīdzinot ar iepriekšējo gadu datiem, vīriešu īpatsvars šogad ir pieaudzis. 2010.gadā – no 197 pacientiem 149 bija daiļā dzimuma pārstāves (tas ir, 75,6%), bet tikai 48 vīrieši (24,4%). 2011. gadā (n=237) bezmaksas konsultācijas pie fizioterapeita apmeklēja 51 vīrietis (23,7%).
Apskatot dalībnieku vecumstruktūru, varam atzīmēt, ka šeit izkliede ir daudz vienmērīgāka — pacienti pārstāv visdažādākās vecuma grupas. Šogad Vispasaules Fizioterapijas dienas dalībnieku vidējais vecums ir 33,99 gadi, kas ir par 1,5 gadiem mazāk nekā 2011. gadā, par 5,5 gadiem mazāk nekā 2010. gadā un par 9,6 gadiem mazāk nekā 2009. gadā. Par pozitīvu uzskatāms fakts, ka iespēju apmeklēt bezmaksas konsultāciju izmantojuši daudzi vecāki, jo būtiksi pieaudzis bērnu skaits līdz vienam gadam — 31, salīdzinot ar 2011. gadu — 22 un 2010. gadu — 15. 

 

Attēls Nr. 2

Lielākā daļa dalībnieku (95 no 274 jeb 35%) informāciju par akciju guva no interneta vietnes, kas šoreiz ir bijis efektīvākais komunikācijas līdzeklis. Vērā ņemams pacientu skaits par konsultāciju pieejamību informāciju guvis no ģimenes (38 jeb 14%) un preses (36 jeb 13%). Kā informācijas avots — draugi noderēja tikai (21 jeb 8%) respondentu.
Jāatzīmē augstā ģimenes ārstu kā informācijas avota efektivitāte — šogad (29 jeb 10%), 2011. gadā — 34, 2010. gadā — 7 no aptaujātajiem to atzīmēja kā galveno un 2009. gadā tikai 4.
Daļa aptaujāto (40 jeb 15%) informāciju par iespēju bezmaksas apmeklēt fizioterapeitu guva no citiem avotiem, kā piemēram plakātiem, kuri tika izvietoti pie ārstniecības iestādēm.

Attēls Nr. 3

Jāatzīmē, ka 138 pacientiem (50,4%) Vispasaules Fizioterapijas dienas pasākumi bija pirmā iespēja konsultēties pie fizioterapeita un tik pat lielam skaitam 136 (49,6%) – tā jau bija atkārtota tikšanās ar fizioterapijas speciālistu.
2011. gadā (n=237) 134 respondentiem (58%) un 2010. gadā (n=197) 137 pacientiem (69,5%) Vispasaules Fizioterapijas dienas pasākums bija pirmā iespēja konsultēties pie fizioterapeita. Kā redzams procentuāli ir samazinājusies tā pacientu daļa, kura pirmo reizi saskaras ar fizioterapijas speciālistu.

Veselības problēmas

Turpinot anketu rezultātu analīzi, apskatīsim apkopoto informāciju par pacientu veselības izmaiņām.
Pēc izmeklēšanas, fizioterapeiti pacientiem visbiežāk konstatējuši stājas izmaiņas (204 gadījumi). Lielam skaitam pacientu tika diagnosticētas gaitas (76 gadījumi) kā arī līdzsvara izmaiņas (73 gadījumi). 40 gadījumos koordinācijas traucējumi, 24 gadījumos tika atklātas sirds asinsvadu sistēmas problēmas un 22 — elpošanas sistēmas problēmas.
Kategorijā “Citi”, kur speciālists varēja brīvi ierakstīt konstatēto problēmu, visbiežāk atrodamas muskulatūras tonusa izmaiņas.

Attēls Nr. 4

Protams, daudziem pacientiem tika konstatētas vairāku veidu veselības problēmas (116 gadījumos ir vairāk nekā viena konstatētā izmaiņa veselības stāvoklī). Viena veida veselības izmaiņa tika konstatēta 119 respondentiem.
Šogad divos gadījumos, 2011. gadā un 2009. gadā vienā gadījumā tika konstatēts viss problēmu spektrs. 2010. gadā pilns problēmu spektrs nevienam respondentam konstatēts netika.
Jaatzīmē, ka 39 personām (n=274) netika konstatēta neviena no veselības izmaiņām, 2011. gadā tādas bija 5 personas (n=237). Tas varētu liecināt par profilakses lomas pieaugumu.

Vēlos pateikties Latvijas Fizioterapeitu asociācijai un fizioterapeitiem par ieguldīto darbu.

Rakstu sagatavoja
Liene Glāzere

Latvijas Fizioterapeitu asociācijas fotokonkursa rezultāti - skaties šeit.
Go to top