Apmācīttiesības

Par apmācīttiesīgu fizioterapeitu var kļūt personas, kas:

Atbilst Ārstniecības personu apmācīttiesību komisijas 2018. gada 6. marta nolikuma 1. pielikumā uzskaitītajām prasībām (skat.dok.).

Atbilst Latvijas Fizioterapeitu asociācijas 2019. gada 2. decembra valdes sēdē apstiprinātā nolikuma par apmācīttiesīgiem fizioterapeitiem 1. pielikumā uzskaitītajām prasībām (skat.dok.).

 

Lai iegūtu apmācīttiesīga fizioterapeita apliecību:

  • Pretendentam jāaizpilda apmācīttiesīgas ārstniecības personas pretendenta anketa (skat. dok.), kurai pievieno anketā norādītos dokumentus, kā arī obligāto un vēlamo prasību izpildi apstiprinošus dokumentus.

  • Pretendents elektroniski nosūta LFA valdes priekšsēdētājai Līvai Tiesnesei (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel. +37126231932) aizpildītu apmācīttiesīgas ārstniecības personas anketu un citus nepieciešamos dokumentus (skat. LFA nolikumu par apmācīttiesīgiem fizioterapeitiem un Ārstniecības personu apmācīttiesīgo komisijas nolikumu). 
    Iesūtītie dokumenti tiks izskatīti 10 darba dienu laikā. Pēc dokumentu izskatīšanas pretendents saņems elektronisku lēmumu par LFA akcepta sniegšanu, lai persona kļūtu par apmācīttiesīgu fizioterapeitu, un uzaicinājumu no LFA valdes priekšsēdētājas Līvas Tiesneses saņemt savu iepriekš nosūtīto apmācīttiesīgās personas anketu ar LFA valdes priekšsēdētājas parakstu - tādējādi iegūstot LFA akceptu personas kļūšanai par apmācīttiesīgu fizioterapeitu. 

  • Apstiprinātus dokumentus pretendentam jānogādā Rīgā, Jāņa Asara ielā 5., 220. telpā (RSU Sarkanā krusta medicīnas koledžas telpās otrajā stāvā.) katra mēneša I un III trešdienā no plkst. 10:00 līdz 15:00. Dokumentus pieņems un apliecības izsniegs Nellija Janauss tālr.nr.26319672. 

  • Iesniegtie dokumenti tiks izskatīti komisijas sēdē. Sēdes tiek organizētas pēc nepieciešamības (kad vairāki pretendenti ir iesnieguši dokumentus), bet ne retāk kā 4 reizes gadā. Pēc sēdes, pozitīva lēmuma gadījumā, tiek izgatavota apmācīttiesīga fizioterapeita apliecība, par kuras saņemšanas laiku un iespējām tiks paziņots elektroniski.

  • Mācīt tiesīga fizioterapeita statuss tiek piešķirts uz esošā fizioterapeita sertifikāta darbības laiku, pēc termiņa beigām pieteikumu var iesniegt un apstiprināt atkārtoti.

  • Noraidījuma gadījumā pretendentam ir tiesības atkārtoti iesniegt pieteikumu pēc nepilnību novēršanas vai vērsties pie LFA valdes Sertifikācijas komisijas lēmuma pārskatīšanai.

Go to top