Likumi un normatīvie akti

 • Ārstniecības likums lasi šeit

 • Fizioterapeita profesijas standarts lasi šeit

 • Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība (Ministru kabineta noteikumi Nr. 555)
  lasi šeit

 

Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība (Ministru kabineta noteikumi Nr.317) lasi šeit 
Spēkā esošs no 2016. gada 1. jūnija

 

 • Noteikumi par ārstniecibas personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu (Ministru kabineta noteikumi Nr.268) lasi šeit

  • Sadaļa fizioterapeits (T 01) un fizioterapeita asistents (T 04) lasi šeit

 

 • Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām
  (Ministru kabineta noteikumi Nr.60) lasi šeit

   

 • Biedrību un nodibinājumu likums lasi šeit

   

 • Ārstniecības iestāžu medicīniskās un uzskaites dokumentācijas lietvedības kārtība
  (Ministru kabineta noteikumi Nr. 265) lasi šeit

  • Grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr. 265 “Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība” paredz izmaiņas, kuru mērķis ir mazināt administratīvo un finansiālo slogu ārstniecības iestādēm. Līdz šim ambulatorās un stacionārā pacienta kartes ārstniecības iestādei bija jāuzglabā 75 gadus pēc pēdējā veiktā ieraksta. Turpmāk šis termiņš būs 40 gadi pēc pēdējā veiktā ieraksta vai 15 gadi pēc pacienta nāves.
   Grozījumus lasi šeit

 

 • Eiropas parlamenta un padomes regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) lasi šeit

 

 • Zāļu valsts aģentūra, Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju datu bāze 
  (Fizioterapijas tehnoloģijas) lasi šeit

Izveido privātpraksi

Pašnodarbinātajiem fizioterapeitiem

Kā reģistrēties kā individuālajam komersantam

Informācija no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra: www.ur.gov.lv

Visas Uzņēmuma reģistra veidlapas

Lai individuālo komersantu ierakstītu komercreģistrā Uzņēmumu reģistrā jāiesniedz:

1) pieteikums (2. veidlapa)

Pieteikumu iesniedz pats individuālais komersants vai jebkura persona, kurai individuālais komersants ir uzticējis to izdarīt. Ja pieteikumu iesniedz cita persona, tā Uzņēmumu reģistra darbiniekam uzrāda personu apliecinošu dokumentu. Pieteikumu un tam pievienojamos dokumentus var iesūtīt arī pa pastu vai ievietot Uzņēmumu reģistra pasta kastītē pie Uzņēmumu reģistra telpām. Uzņēmumu reģistra darbinieki dokumentus no šīs pasta kastītes izņem katru darbdienas rītu. Pieteikumu paraksta pats individuālais komersants. Parakstu uz pieteikuma apliecina zvērināts notārs vai arī Uzņēmumu reģistra amatpersona. Vienlaikus ar paraksta apliecināšanu tiek apliecināta parakstītāja rīcībspēja. Uz speciālas notariālā kārtībā apliecinātas pilnvaras pamata pieteikumu individuālā komersanta vietā var parakstīt arī cita persona. Pilnvara Uzņēmumu reģistrā šādā gadījumā nav jāiesniedz;

2) kvīts par valsts nodevas samaksu

Valsts nodeva par individuālā komersanta ierakstīšanu komercreģistrā ir 20 latu. Valsts nodeva jāsamaksā pirms pieteikuma iesniegšanas, un to var izdarīt jebkurā bankas iestādē, norādot šādus rekvizītus: saņēmējs Valsts Kase, reģistrācijas Nr. 90000050138, kods TRELLV22, konts LV84TREL1060190913200

3) kvīts par komercreģistra ieraksta publikāciju oficiālajā laikrakstā «Latvijas Vēstnesis»

Visus komercreģistra ierakstus izsludina, tos publicējot laikrakstā «Latvijas Vēstnesis» un vienlaikus tos publicējot elektroniski. Izsludināti tiek arī komercreģistra ieraksti par individuālajiem komersantiem. Šīs ziņas publicēšanai iesniedz Uzņēmumu reģistra amatpersona 3 dienu laikā no ziņu ierakstīšanas komercreģistrā. Komercreģistra ierakstus un ziņas publicē uz attiecīgā komersanta rēķina, ja likumā nav noteikts citādi. Maksa par komercreģistra ieraksta publikāciju ir 16 latu. Par publikāciju jāsamaksā pirms pieteikuma iesniegšanas, un to var izdarīt jebkurā bankas iestādē, norādot šādus rekvizītus: BO VSIA «Latvijas Vēstnesis», reģ. nr. 40003113794, SEB Unibanka Rīdzenes filiāle, kods UNLALV2X, konta nr. LV56UNLA0002100609196, maksājuma mērķis: (uzņēmuma (komersanta) nosaukums, adrese (arī jaunam)).

Valsts notāra lēmumu un citus dokumentus (reģistrācijas apliecību vai pieteikumu, ja tajā ir konstatēti trūkumi) var saņemt pats individuālais komersants, personīgi ierodoties Uzņēmumu reģistrā, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu, vai jebkura persona, kurai individuālais komersants to ir uzticējis izdarīt. Ja dokumentus saņem cita persona, Uzņēmumu reģistrā ir jāiesniedz dokumentu saņemšanai individuālā komersanta izsniegta rakstveida pilnvara, kā arī jāuzrāda dokumentu saņēmēja personu apliecinošs dokuments.

Saņemt valsts notāra lēmumu un citus dokumentus personīgi var ne vēlāk kā trešajā darbdienā pēc termiņa beigām, kad valsts notāram atbilstoši samaksātajai valsts nodevai jāpieņem lēmums. Ja šajā termiņā dokumenti nav izņemti, Uzņēmumu reģistrs ceturtajā darbdienā lēmumu un citus dokumentus nosūtīs pa pastu uz pieteikumā norādīto individuālā komersanta juridisko adresi.

Lūgumu sūtīt dokumentus pa pastu var izteikt arī, iesniedzot pieteikumu Uzņēmumu reģistrā. Tādā gadījumā dokumenti pa pastu tiks nosūtīti, negaidot šīs trīs darbdienas.
Samaksājot parasto valsts nodevu, pieteikums tiks izskatīts 3 dienu laikā.

Samaksājot valsts nodevu trīskāršā apmērā, pieteikums tiks izskatīts vienas darba dienu laikā.

Uzņēmumu reģistra galvenais valsts notārs ir tiesīgs izdot rīkojumu par reģistrācijas pieteikuma izskatīšanu likumā noteiktajā termiņā un pārmaksātās valsts nodevas atmaksāšanu, ja Uzņēmumu reģistrs tehnisku iemeslu dēļ nevar izskatīt reģistrācijas pieteikumu vienas darba dienas laikā.

 

Informatīvais materiāls pašnodarbinātajiem fizioterapeitiem

VID informatīvais materiāls par veselības apdrošinājuma ņēmējam izsniedzamo attaisnojuma dokumentu noformēšanu - lejuplādē šeit.

 

Saites

Valsts ieņēmuma dienests (VID)

♦Saimnieciskās darbības veicēji (VID)

♦Mikrouzņēmuma nodoklis (VID)

♦Grāmatvedības organizēšana (VID)

♦Gada pārskati (VID)

Go to top