LFA valdes informācija par manipulāciju kodiem un apmaksas nosacījumiem ambulatoram fizioterapijas pakalpojumam

A. god., Ļ. cien. kolēģi!

Latvijas Fizioterapeitu asociācijas (LFA) valde aktīvi piedalās sarunās ar Nacionālo Veselības dienestu (NVD) un Veselības ministriju (VM) organizētajās sanāksmēs par ambulatora rehabilitācijas pakalpojuma apmaksas nosacījumu maiņu un jauno tarifu ieviešanu. 

Lai veiksmīgi nodrošinātu valsts apmaksātu ambulatoru rehabilitācijas pakalpojumu no 2020.gada 1. aprīļa LFA Nacionālajam Veselības dienestam ierosina mainīt šādus punktus un noteikt prasības ārstniecības iestādēm, kas sniedz valsts apmaksātu ambulatoru rehabilitācijas pakalpojumu.

 

1. LFA aicina skaidri definēt, ka Ambulatorais apmeklējums ir pacienta apmeklējums vienas dienas ietvaros ambulatorajā ārstniecības iestādē.


2. Ambulatorais rehabilitācijas pakalpojums sastāv no vairākām ambulatora apmeklējuma reizēm. Viena ambulatora apmeklējuma laikā persona var saņemt:

  • individuālu funkcionālā speciālista pakalpojumu;
  • pakalpojumu grupā;
  • individuālu funkcionālā speciālista pakalpojumu, kam seko nodarbība grupā.

3. Papildināt rehabilitācijas pakalpojuma apmaksas nosacījumus norādot, ka manipulācijā ''Individuāls speciālista darbs ar pacientu'' papildus norāda, ''ja darbs ar pacientu notiek viens pret vienu un 75% no manipulācijas laika ir tiešais kontaktlaiks ar pacientu.'' Šādas informācijas pievienošana manipulāciju apmaksas nosacījumiem ieviestu lielāku skaidrību par to, ka manipulācijas ietver laiku arī vides un dokumentācijas sakārtošanai. Aprēķinātā tarifa adekvāta un atbilstoša ieviešana praksē, atsevišķi izdalot tiešo kontaktlaiku ar pacientu un sagatavošanās laiku (75% tiešais kontaktlaiks ar pacientu, to norādot arī apmaksas nosacījumos), mazinās speciālistu pārslodzi, dos iespējas nodrošināt pakalpojuma kvalitāti un individuālu pieeju pacientam, kam ir pierādīta izmaksu efektivitāte ilgtermiņā.


4. LFA piedāvā ieviest obligātās prasības ārstniecības iestādēm, slēdzot līgumu ar NVD par valsts apmaksāta rehabilitācijas pakalpojuma nodrošināšanu, uzrādot (veidojot līguma pielikumu), ka speciālists, kas sniedz valsts apmaksātu pakalpojumu, saņem MK noteikumos paredzēto slodzes vai pusslodzes algu (MK not. Nr. 555 puntā Nr. 153 (vidējā darba samaksa mēnesī funkcionālajam speciālistam 1480 eiro), vai MK. Noteikumu Nr. 851 2.pielikums (zemāka mēnešalga fizioterapeitam 1045 eiro). Vai paredzēt, ka speciālists par valsts sniegto pakalpojumu saņems ne mazāk kā NVD aprēķināto darba samaksas likmi.

     15.Janvārī VM notika sapulce kurā, papildus jau minētajam jautājumam, tika pārrunātas arī Dienas stacionāra pakalpojuma sniedzēju atlases nosacījumi un to pārskatīšanas kārtība un sniegts pārskats par stacionārās rehabilitācijas rezultātiem 2019.gadā, akūtās un subakūtās rehabilitācijas pakalpojumu pieejamības nodrošinājums stacionāros.

    Apzinot asociāciju iesniegtos priekšlikumus un ierosinājumus NVD pauda viedokli par “caurspīdīgāka” apmaksas modeļa nodrošināšanu ieviešot izmaiņas manipulāciju kodos un tarifu apmaksas nosacījumos, nosakot kārtību kādā speciālisti saņem tiem paredzēto atalgojumu (tarifa daļu) par sniegto pakalpojumu. 

LFA valdes priekšsēdētāja,
Līva Tiesnese 

 

Go to top