Apmācīttiesības

Par apmācīttiesīgu fizioterapeitu var kļūt personas, kas:

Atbilst Ārstniecības personu apmācīttiesību komisijas 2018. gada 6. marta nolikuma 1. pielikumā uzskaitītajām prasībām (skat.dok.).

Atbilst Latvijas Fiziotarapeitu asociācijas 2010. gada 2. jūnija valdes sēdē apstiprinātā nolikuma par mācīttiesīgiem fizioterapeitiem 1. pielikumā uzskaitītajām prasībām (skat.dok.).

 

Lai iegūtu apmācīttiesīga fizioterapeita apliecību:

  • Pretendentam jāaizpilda apmācīttiesīgas ārstniecības personas pretendenta anketa (skat. dok.), kurai pievieno anketā norādītos dokumentus, kā arī obligāto un vēlamo prasību izpildi apstiprinošus dokumentus.

  • Prentendents ar aizpildītu anketu un tai pievienotiem dokumentiem vēršas pie sertifikācijas komisijas priekšsēdētājas Daces Bērtules (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel. +371 29112682) pēc apstiprinājuma un tad pie LFA valdes priekšsēdētājas Līvas Tiesneses (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel. +371 26231932) pēc paraksta anketā norādītajā vietā, tādējādi iegūstot LFA akceptu par personas kļūšanu par apmācīttiesīgu fizioterapeitu.

  • Apstiprinātus dokumentus pretendentam jānogādā Rīgā, Jāņa Asara ielā 5., 220. telpā (RSU Sarkanā krusta medicīnas koledžas telpās otrajā stāvā.) katra mēneša I un III trešdienā no plkst.10:00 līdz 15:00. Dokumentus pieņems un apliecības izsniegs Nellija Janauss tālr.nr.26319672. 

  • Iesniegtie dokumenti tiks izskatīti komisijas sēdē. Sēdes tiek organizētas pēc nepieciešamības (kad vairāki pretendenti ir iesnieguši dokumentus), bet ne retāk kā 4 reizes gadā. Pēc sēdes, pozitīva lēmuma gadījumā, tiek izgatavota apmācīttiesīga fizioterapeita apliecība, par kuras saņemšanas laiku un iespējām tiks paziņots elektroniski.

  • Mācīt tiesīga fizioterapeita statuss tiek piešķirts uz esošā fizioterapeita sertifikāta darbības laiku, pēc termiņa beigām pieteikumu var iesniegt un apstiprināt atkārtoti.

  • Noraidījuma gadījumā pretendentam ir tiesības atkārtoti iesniegt pieteikumu pēc nepilnību novēršanas vai vērsties pie LFA valdes Sertifikācijas komisijas lēmuma pārskatīšanai.

Go to top